ترجمه سند و مدارک مالکیت کشتی

ترجمه مدارک خرید و فروش کشتی در دارالترجمه رسمی داریان:

اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تایید سازمان بنادر و کشترانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است همچنین اسناد کشتی های متعلق به دولت های خارجی که در ایران قصد فروش دارند پس از تایید مقامات مربوطه کشور متبوع مالک  کشتی و تایید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت خارجه در ایران قابلیت ترجمه در دفاتر ترجمه رسمی را دارا می باشد و در صورتیکه قرار داد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تایید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تایید خواهد بود .