مدارک کاردانی

ترجمه رسمی مدارک کاردانی : ترجمه مدارك ترجمه مدرک کاردانی ترجمه رسمی مدرک فوق دیپلم به انگلیسی فرانسه ایتالیایی

هر  نوع مدرک یا مدارک ، دانشنامه و ریزنمره کاردانی صادره از موسسات وابسته به اموزش و پرورش و یا دانشگانهای تابعه آموزش و پرورش باید به تایید آموزش و پرورش و مدرک کاردانی پیام نور و مدرک کاردانی دانشگاه های سراسری و غیر انتفاعی جهت ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی  باید به تایید   وزات علوم و مدرک کاردانی زیر مجموعه وزارت بهداشت برای ترجمه رسمی در دارالترجمه رسمی باید به تایید وزات بهداشت و درمان و اموزش پزشکی رسیده  باشد.در این صورت این مدارک و ریزنمره کاردانی  قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه و تایید توسط دادگستری و وزارت خارجه است . در دارالترجمه داریان کار ترجمه رسمی دانشنامه و ریز نمره کاردانی  یک روز و کار تایید ترجمه  2 روز زمان لازم دارد. با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.