ترجمه رسمی پرونده دانش آموزی

ترجمه پرونده دانش آموزی ترجمه انگلیسی رسمی پرونده بهداشتی دانش آموزان

ترجمه رسمی پرونده بهداشتی دانش آموزان در دارالترجمه رسمی داریان به کلیه زبان های رسمی  :

برای ترجمه پرونده های دانش آموزی:

مهر مدارس یا مراکز آموزشی و همچنین مهر اموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است .