ترجمه پرونده دانش آموزی

ترجمه پرونده دانش آموزی ترجمه انگلیسی رسمی پرونده بهداشتی دانش آموزان

ترجمه رسمی پرونده بهداشتی دانش آموزان در دارالترجمه رسمی داریان به کلیه زبان های رسمی  :

مدارک مذبوره صادره از مدارس با تایید مراکز آموزشی یا اموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است .