ترجمه-کارت-ملی-دارالترجمه

 

ترجمه رسمی کارت ملی به زبان عربی :ترجمه رسمی کارت ملی به زبان انگلیسی در دارالترجمه 

کارت ملی با ارائه اصل کارت قابل ترجمه رسمی به همه زبان ها و تایید توسط دادگستری و وزارت خارجه می باشد.برابر اصل کارت ملی قابل ترجمه و تایید توسط دارالترجمه نیست .کارت موقت در دارالترجمه ترجمه رسمی نمی شود. در حال حاضر تاریخ اعتبار بسیاری از کارت های ملی گذشته اما بر اساس مصوبه دولت کلیه این کارت ها تا اطلاع ثانوی معتبر است و ترجمه رسمی توسط دارالترجمه ها انجام می شود.