ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه

ترجمه کارت واکسیناسیون در دارالترجمه رسمی

ترجمه کارت واکسیناسیون دارالترجمه مترجم کارت سلامت و واکسن

ترجمه کارت واکسیناسیون با تایید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی و یا با تایید انستیتو پاستور قابل ترجمه و تایید است فرقی ندارد برای زبان انگلیسی یا عربی یا روسی یا هر زبان دیگری باشد .رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر میشود نیز قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  و تاییددر دادگستری  است .