ترجمه-گواهی-آژانس-هواپیمایی-گردشگری

  ترجمه گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری در دارالترجمه رسمی به زبان انگلیسی و روسی و فرانسه : گواهی های صادره ازآژانسها وموسسات گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره میشوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .