ترجمه گواهی دفتر اسناد رسمی

ترجمه گواهی های کار از دفاتر اسناد رسمی در دارالترجمه به زبان انگلیسی و آلمانی و یا دیگر زبان ها :

گواهی های کار سر دفتران اسناد رسمی با تایید کانون سر دفترداران قابل ترجمه رسمی در دفتر ترجمه رسمی و  دارالترجمه است. برای ترجمه رسمی گواهی کار سایر افراد شاغل در دفتر خانه ها ، مهر دفترخانه کفایت میکند و گواهی های کار شاغلین در کانون سر دفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی می باشد. اگر درباره ترجمه گواهی های کار از دفاتر اسناد رسمی در دارالترجمه به زبان انگلیسی و آلمانی و یا دیگر زبان ها موضوعی هست که نیاز است بدانید و در این پیج نیست با دارالترجمه تماس بگیرید