ترجمه گواهی دوره جهاد دانشگاهی

ترجمه رسمی گواهی های اموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی در دارالترجمه  :

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت  صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه میباشد .و ترجمه رسمی آن در وزارت خارجه نیز تایید می شود.

مراجعین محترم :

دفتر ترجمه داریان کلیه گواهی های صادره از جهاد دانشگاهی و موسسات وابسته رو به کلیه زبان ها ترجمه ی رسمی می نماید.زبان های تحت پوشش مترجمین داریان برای ترجمه مدارک شامل زبان انگلیسی ، زبان عربی ، ترکی آذری و استانبولی ، زبان روسی ، زبان های آلمانی و ایتالیایی و.. چند زبان دیگر


آیا مدرک جهاد دانشگاهی برای ترجمه اعتبار دارد؟

بله اعتبار دارد و قابل ترجمه و تایید است

اعتبار مدرک جهاد دانشگاهی در خارج از کشور به چه میزان است ؟ 

ترجمه آن همانند مدارک سایر موسسات مانند موسسه فنی پذیرفته می شود

ایا مدرک جهاد دانشگاهی قابل ترجمه است؟ بله 

ایا مدرک جهاد دانشگاهی قابل ترجمه است ؟ بله