ترجمه-گواهی-روستا

ترجمه گواهی روستاها ترجمه رسمی نامه دهیاری ترجمه نامه بخشداری ترجمه نامه فرمانداری ها

ترجمه گواهی مربوط به روستاهای در دارالترجمه : 

گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها  با تایید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروهای انتظامی منطقه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی  است . نامه های دهیاری نیز لازم است به تایید فرمانداری برسد نامه امام جمعه روستا با مهر مترجم ترجمه می شود.


ترجمه گواهی از دهیاری  روستا به انگلیسی یا هر زبان دیگری

ترجمه نامه و گواهی از مراکز بهداشت روستایی به زبان انگلیسی 

ترجمه هر نوع متن در مورد روستا به زبان انگلیسی روسی عربی فرانسه و آلمانی

دهاتی به انگلیسی ترجمه ش میشه Doric

دهکده به انگلیسی  ترجمه ش میشه Village

مزرعه به انگلیسی ترجمه ش میشه Farm

شهر به انگلیسی City