ترجمه-گواهی-روستا

ترجمه گواهی روستاها ترجمه رسمی نامه دهیاری ترجمه نامه بخشداری ترجمه نامه فرمانداری ها

ترجمه گواهی مربوط به روستاهای در دارالترجمه : 

گواهی های مربوط به اشخاص در روستاها  با تایید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروهای انتظامی منطقه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی  است .