ترجمه گواهی موجودی حساب بانک

ترجمه گواهی و موجودی حساب بانکی

گواهی موجودی حسابهای بانکی تا مبلغ 000 / 000/ 100 ریال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضا بانک ذیربط قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و مازاد بر آن باید به تایید امضا کننده مجاز برسد گواهی های گردش مالی حسابهای بانکی  که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضا معرفی شده بانک قابل ترجمه  رسمی در دارالترجمه  میباشد .