ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی

مراجع گرامی اگر نیاز دارید گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارت دولتی را ترجمه رسمی کنید لازم است مطالب زیر را بدانید تا مدرک شما تایید شود.

گواهی های صادره از سوی ادارت یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه رسمی به کلیه زبان ها می باشد.البته  با یادآوری این موضوع اگر مدرک شخص قید شده یاشد ارائه اصل مدرک لازم است.و ضمنا در مورد همه بان ها صدق می کند و زبان ملاک نیست