ترجمه گواهی آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی

 

ترجمه رسمی گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی در دارالترجمه :

گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های اموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت (یعنی اینکه توی روزنامه رسمی  قید شده باشد که این شرکت اجازه برگزاری دوره آموزشی مورد نظر را دارد ) قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه به زبان های رسمی است .

ترجمه مترجم گواهی اموزشی