ترجمه گواهی های صادره از سارمان فنی و حرفه ای

 

ترجمه گواهی های صادره از سارمان فنی و حرفه ای به زبان انگلیسی و فرانسه و ایتالیایی :

گواهی های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل  ترجمه در دارالترجمه است .

البته در حال حاضر لازم است مترجم رسمی یک نامه مهر و امضا شده خطالب به سازمان فنی و حرفه بنویسد و جواب نامه از سوی سازمان فنی  و حرفه ای  تاییدیه تلقی می شود.

ریز نمرات و ریز دوره های گذرانده شده فنی و حرفه ای نیز قابل ترجمه رسمی است .