ترجمه گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان

 

ترجمه رسمی گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان در دارالترجمه :

گواهی صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان (ترجمه گواهی آموزشگاه زبان ) که به صورت شرکتی اداره میشوند ، یا مجوز وزارت آموزش و پرورش را دارا هستند با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه در دارالترجمه است .

داریان گواهی های آموزشی شما را به هر زبانی ترجمه و به تایید می رساند ...به زبان های روسی و عربی و ...

تاییدیه مدارک آموزشی شما را از صادر کنند اخذ می نماید .

ترجمه متن گواهی آموزشی 

ترجمه انگلیسی گواهی پایان دوره آموزشی

 ترجمه گواهینامه آموزشی

ترجمه زبان انگلیسی  گواهی دوره آموزشی

ترجمه گواهی حضور در کارگاه آموزشی

گواهی آموزشی به زبان انگلیسی