ترجمه گواهی های کار صاده از مهد کودکها

ترجمه گواهی های کار صادره از مهد کودکها در دارالترجمه  :

گواهی های صادره  از مهد کودکها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تایید سازمان بهزیستی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه به زبان های عربی و انگلیسی و دیگر زبان ها می باشد .

فایل پیوست