ترجمه-گواهی-ولادت

 

ترجمه رسمی گواهی ولادت

گواهی ولادت اتباع داخلی تا 15 روز قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای متعهد و تایید نظام پزشکی قابلیت ترجمه در دارالترجمه رسمی دارد .

گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال قابل ترجمه در دارالترجمه به هر زبانی است . قبلا برای ترجمه لازم بود اداره ثبت احوال خارجه تایید کند که الان لازم نیست