ترجمه-گواهی-پزشکی-بهداشتی

ترجمه گواهی و مجوز های بهداشتی ترجمه رسمی مجوز اداره بهداشت ترجمه مجوز فعالیت

ترجمه رسمی گواهی های بهداشتی به زبان انگلیسی در دارالترجمه داریان

گواهی های بهداشتی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تایید « معاوند غذا و دارو » یا « دانشگاه های علوم پزشکی » یا « اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی » ( وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .