ترجمه گواهی کار ادارات موسسات دولتی

ترجمه انگلیسی گواهی های کار از موسسات و ادارات دولتی در دارالترجمه داریان به زبان انگلیسی و عربی و روسی و دیگر زبان ها :

گواهی ها کار صادره از ادارات با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .

در ضمن در صورت قید میزان تحصیلات ارائه اصل دانشنامه به دارالترجمه ضروری است