ترجمه گواهی کار اساتید

اساتید محترم دانشگاهی اگر لازم است گواهی کار خود را از دانشگاههای دولتی  ترجمه  کنید به نکات زیر توجه کنید :

گواهی های کار مرربوط به اساتید و اعضا هئیت علمی  دانشگاه های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد.

دارالترجمه داریان ترجمه گواهی کار از دانشگاه به زبان انگلیسی ،عربی ،آلمانی و دیگر زبان ها را انجام میدهد