ترجمه-گواهی-کار-داروخانه

  ترجمه رسمی گواهی های صادره از داروخانه ها در دارالترجمه رسمی برای مهاجرت و اخذ ویزا در همه زبان ها گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تایید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تاسیس داروخانه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه  است .