ترجمه گواهی کار بیمارستان

 

ترجمه گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها در دارالترجمه رسمی :به انگلیسی یا هر زبانی

گواهی های کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه می باشد. گواهی اشتغال به زبان انگلیسی  معنی گواهی اشتغال به کار به انگلیسی  گواهی اشتغال به کاربرای سفارت گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی