ترجمه گواهی کار شرکت ها

 

ترجمه گواهی های کار صادره از شرکتها در دارالترجمه رسمی :به انگلیسی یا هر زبانی 

گواهی های کار صادره از شرکت ها ی خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است در صورتیکه در گواهی کار صادره ، مدرک تحصیلی قید شده اشد ، ارائه مدرک تحصیلی به دارالترجمه جهت تایید ترجمه لازم است .

در صورت نیاز به نمونه ترجمه شده گواهی کار به زبان انگلیسی جهت پرینت روی سربرگ شرکت می توانید آن را از این لینک دانلود کنید.