ترجمه گواهی کار مطب پزشک دندانپزشک

ترجمه گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان در دارالترجمه رسمی  :

گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی تایید نمی شود و باید لیست بیمه کارمند و مجوز فعالیت پزشک همراه گواهی باشد . و یا به تایید وزارت بهداشت رسیده باشد در این صورت  قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .