ترجمه گواهی کار واحد های صنفی به زبان انگلیسی و روسی برای ویزای سفارت

ترجمه گواهی های کار صادره ازواحد های صنفی مختلف در دارالترجمه داریان به زبان انگلیسی و روسی :

 گواهی های مربوز به واحد های صنفی مثل خیاطی یا کفاشی یا فروشنده گان مختلف  با تایید اتحادیه صنفی ذیربط  یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است .