ترجمه گواهی کار کارخانه ها و مراکز صنعتی

  مدارک مورد نیاز برای تایید  ترجمه گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات  در دارالترجمه رسمی  ترجمه گواهی های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل ترجمه رسمی در ارالترجمه است .در صورتی که میزان تحصیلات شخص در گواهی قید شده باشد ، جهت ترجمه گواهی ارائه دانشنامه به دارالترجمه لازم است. گواهى سابقه كارى كه ترجمه رسمى باشه براى دانشگاه ها قابل قبول هست و حتما لازم نيست كه خطاب به دانشگاه نوشته بشه. شما ميتونيد يك گواهى سابقه كار كلى بگيريد و همون رو ترجمه و ارسال كنيد.براى ترجمه رسمى سابقه كار، اگر بيشتر از شش ماه باشه، شماره ثبت شركت و بيمه بايد در گواهى سابقه كارتون قيد بشه و نياز به تاييد جاى ديگرى نيست. گواهی اشتغال به کار انگلیسی نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت نمونه گواهی اشتغال به کار برای سفارت به انگلیسی