سخت شدن کار دارالترجمه ها

سخت شدن کار دارالترجمه ها lمترجمان رسمی و دفاتر دارالترجمه

با وضع شرایط جدید برای ابطال تمبر در دارالترجمه ها کار ترجمه رسمی بسیار حساس تر و سخت تر شده بطوریکه در ترجمه سهل انگاری و اهمال پذیرفتنی نیست هر اهمالی هزینه ای برابر 30 تا 50 هزار تومان در بردارد زیرا هر تمبر برای یک سربرگ خاص باطل می شود و غلط و اشتباه در ترجمه به معنی از دست رفتن تمبر و سربرگ در دارالترجمه است.