کارت بازرگانی دارالترجمه

کارت بازرگانی دارالترجمه ترجمه رسمی کارت بازرگانی انگلیسی روسی آلمانی چینی فرانسه ایتالیایی

ترجمه رسمی  کارت بازرگانی در دارالترجمه : ترجمه کارت بازرگانی شخصی ، ترجمه کارت بازرگانی شرکتی

کارت بازرگانی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی است همچنین رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردد قابل ترجمه رسمی  میباشد .

البته در حال حاضر باید یک تاییدیه از اطاق بازرگانی اخذ و تاییدیه ترجمه رسمی شود