ترجمه کارنامه سنجش انگلیسی

  ترجمه رسمی کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری در دارالترجمه رسمی : کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبولشدگان در روزنامه در صورت تایید از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم در سربرگهای رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه میباشد.یعنی جهت ترجمه رسمی ابتدا سازمان سنجش و سپس وزارت علوم تایید کند