ترجمه کارنامه سنجش انگلیسی

  ترجمه رسمی کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری در دارالترجمه رسمی : کارنامه های کنکور سراسری و اسامی قبولشدگان در روزنامه در صورت تایید از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم در سربرگهای رسمی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه میباشد.یعنی جهت ترجمه رسمی ابتدا سازمان سنجش و سپس وزارت علوم تایید کند درخواست گواهی رتبه سازمان سنجش جهت ترجمه رسمی ترجمه گواهی قبولی کنکور سازمان سنجش  صدور تاييديه گواهي رتبه داوطلبان و ترجمه آن ترجمه گواهی رتبه کنکور ارشد ترجمه گواهی قبولی در کنکور دانشگاه آزاد گواهی کسب رتبه و ترجمه رسمی به انگلیسی گرفتن گواهی قبولی در کنکور سراسری برای ترجمه رسمی