ترجمه گواهی دانشگاه

ترجمه گواهی دانشگاه ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی ترجمه دانشگاهی ترجمه مدرک موقت

ترجمه رسمی تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی و آزاد در دارالترجمه رسمی

ترجمه رسمی گواهی قبولی در دانشگاههای دولتی و ازاد به زبان انگلیسی و عربی و .......در دارالترجمه رسمی داریان ترجمه رسمی مدرک موقت ترجمه گواهی موقت پایان تحصیلات کارشناسی

گواهی نامه های  قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزات علوم قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سارمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تایید است .

ترجمه گواهی موقت پایان دوره کارشناسی
ترجمه گواهی موقت کارشناسی
ترجمه مدرک موقت
گواهی موقت کارشناسی دانشگاه آزاد
ترجمه گواهی موقت کارشناسی