هزینه تعرفه نرخ تایید وزارت امور خارجه

قیمت تمبر ترجمه

تمبر وزارت خارجه که روی مدارک ترجمه شده در دارالترجمه های رسمی زده می شود

نرخ تعرفه تمبر ترجمه وزارت امور خارجه  به ازای هر صفحه

در ضمن به هزینه های زیر مبلغ5000 تومان بابت خدمات وزارت خارجه و حق الزحمه دارالترجمه دریافت میگردد

ردیف

شرح مدارک ترجمه شده

تعرفه(ريال)

1

قیمت /هزینه تأیید  ترجمه احکام دادگاه ها

100000

2

قیمت /تعرفه تأیید ترجمه رسمی حصر وراثت،اقرار نامه، تعهد نامه، وکالتنامه، استشهادیه و ...

100000

3

قیمت /تعرفه تأیید ترجمه قیم نامه، ولایت نامه،حضانت و سرپرستی

100000

4

قیمت / نرخ تمبر ترجمه احکام کارگزینی

50000

5

نرخ / قیمت تمبر ترجمه احکام صادره از سازمان تربیت بدنی

50000

6

قیمت تأیید و تمبر ترجمه گواهی ها و اسناد پزشکی که به تأیید نظام پزشکی رسیده باشد

50000

7

قیمت / هزینه تأیید ترجمه اجاره نامه که قبلاً به تایید سازمان ثبت اسناد رسیده باشد

100000

8

قیمت تأیید ترجمه ترازنامه شرکتها در وزارت خارجه

100000

9

قیمت تأیید ترجمه اساسنامه شرکتها

100000

10

قیمت تأیید ترجمه کارت بازرگانی

100000

11

قیمت تأیید ترجمه روزنامه رسمی

100000

12

قیمت تأیید ترجمه گواهی های صادره از اتاق بازرگانی مبنی بر مبدا یا مقصد کالا

50000

13

قیمت تأیید رونوشت موارد مندرج در بند 12

50000

14

قیمت تمبر ترجمه صورتحساب فروش کالا

50000

15

هزینه تأیید رونوشت مندرج در بند 14

50000

16

هزینه تأیید ترجمه تصدیق معرفی نامه شرکتها

50000

17

هزینه تأیید ترجمه مدارک مربوط به پرداخت مالیات و عوارض

50000

18

هزینه تأیید ترجمه چک، سفته و اسناد مشابه

50000

19

نرخ تأیید ترجمه ثبت علائم تجاری واختراعات

50000

20

نرخ تأیید ترجمه سند مالکیت

100000

21

قیمت تأیید ترجمه سند ازدواج و طلاق

100000

22

قیمت تأیید ترجمه شناسنامه، گواهی ولادت، کارت ملی، گواهی تجرد

50000

23

نرخ تأیید ترجمه رسمی برگ پایان خدمت و معافیها

50000

24

هزینه تأیید ترجمه رسمی  انواع گواهینامه رانندگی

50000

25

هزینه تأیید ترجمه رسمی گواهی کار که به تأیید مرجع ذیصلاح رسیده باشد

50000

 

ذکر نکاتی در مورد هزینه مهر تایید ترجمه در وزارت خارجه ضروری است.

1- هزینه های فوق ارتباطی با زبان ترجمه ندارد و برای کلیه زبان هاست از جمله ترجمه انگلیسی ، عربی ، روسی ، اسپانیایی ، ژاپنی ، فرانسه ، آلمانی ،ایتالیایی،دانمارکی ، سوئدی ، نروژی است که در ایران مترجم رسمی دارند.

2- این هزینه ها برای تایید هر صفحه ترجمه می باشد.

3- وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه های رسمی کلیه زبان ها به ازای هر برگ ارسالی هزینه منظور می کند هزینه تمبر و هزینه خدمات  . هر دوی این هزینه ها  بسته به نوع و تعداد صفحات شناورند. ولی به طور کلی برای مدارک در حد یک و دو صفحه و سند ازدواج و سند ملک و مدارک دانشگاهی تا 15000 تومان است . در مورد مدارک خاص مثلا  اساسنامه تا و تراز نامه  تا 200000تومان هم می رسد.


قیمت مهر وزارت امور خارجه و دادگستری

هزینه مهر وزارت خارجه برای ترجمه

تایید مدارک توسط وزارت امور خارجه