هزینه تعرفه نرخ ترجمه انگلیسی تعرفه انگلیسی دارالترجمه

 نرخ/ هزینه / تعرفه ترجمه به زبان انگلیسی    نرخ جدید ترجمه زبان سال 1397– هزینه ترجمه سال 1398   نرخ/ هزینه / تعرفه  ترجمه به زبان انگلیسی  ، قیمت ترجمه انگلیسی  تعرفه ترجمه رسمی 99 تعرفه دارالترجمه رسمی 99 نرخ ترجمه رسمی قیمت دارالترجمه رسمی انگلیسی نرخنامه ترجمه رسمی تعرفه های ترجمه

 

نوع سند جهت ترجمه به انگلیسی

قيمت ترجمه به تومان

 نرخ ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد مجرد و كودك)

هزینه ترجمه کارت ملی 

35000

35000

هزینه ترجمه انگلیسی شناسنامه (افراد متاهل)

35000

تعرفه ترجمه مشخصات فرزندان

5000 

نرخ ترجمه انگلیسی توضيحات شناسنامه

5000

هزینه ترجمه انگلیسی گذرنامه

35000

تعرفه ترجمه انگلیسی خلاصه فوت

35000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهي تجرد

35000

هزینه ترجمه انگلیسی گواهي ولادت

20000

تعرفه ترجمه انگلیسی سند ازدواج

90000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است        

 نرخ ترجمه انگلیسی رونوشت سند ازدواج 

90000

هزینه ترجمه انگلیسی سند طلاق

950000

 تعرفه ترجمه انگلیسی رونوشت سند طلاق

950000

نرخ ترجمه انگلیسی سند ملك (عادي)

950000

اگر سند ملك داراي توضحات زياد باشد (هر سطر)

5000

 تعرفه ترجمه انگلیسی سند وسائط نقليه (سند ماشین)

40000

 تعرفه ترجمه انگلیسی گواهي عدم سوء پيشينه

35000

هزینه ترجمه انگلیسی وصيتنامه  (تا 10 سطر)

80000

بالای 10 سطر (هر سطر)

5000

نرخ ترجمه انگلیسی وكالتنامه (تا 10 سطر)

80000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

مبایعه (تا 10 سطر)

90000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

اجاره نامه  (تا 10 سطر)

50000

بالای 10 سطر (هر سطر)

5000

برگ ارزيابي ملك (تا 10 سطر)

70000

بالای 10 سطر (هر سطر)

5000

بنچاق (تا 10 سطر)

100000

بالای 10 سطر (هر سطر)

5000

تعهدنامه (تا 10 سطر)

80000

 
 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

 نرخ ترجمه انگلیسی اقرارنامه (تا 10 سطر)

80000

 

 

نرخ ترجمه انگلیسی هر نوع سندی كه در سربرگهای رسمی تنظيم شده باشد (تا 10 سطر)

80000

بالاي 10 سطر (هر سطر)

5000

نرخ ترجمه قرارداد {متون فارسی و متون انگليسی نوشته شده در آمريكا، انگلستان، كانادا، استراليا}

60000-80000

هزینه ترجمه انگلیسی كارت (انواع كارت)

30000

تعرفه ترجمه انگلیسی حكم دادگاه (هر صفحه)

80000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهينامه‌های (تحصيلی و فنی ـ حرفه‌ای)

35000

تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمره (هر ترم دانشگاهی)

20000

 

        

 تعرفه ترجمه انگلیسی ريز نمرات (هر ترم دبيريستان)

18000

نرخ ترجمه انگلیسی گواهي كار (تا 5 سطر)

40000

بالاي 5 سطر (هر سطر) (برای هر سال 3 ترم محاسبه خواهد شد)

5000

 نرخ ترجمه انگلیسی سر فصل دروس دانشگاهي (هر صفحه)

20000

هزینه ترجمه انگلیسی قبض (انواع قبوض) برق تلفن موبایل

35000

هزینه ترجمه انگلیسی فيش دريافت و پرداخت (انواع فيش)  

35000

نرخ ترجمه انگلیسی پرينت حساب بانكي (هر صفحه)

40000

 نرخ ترجمه انگلیسی دفتر چه هاي بانكي

40000

 نرخ ترجمه انگلیسی گواهي موجود بانك

40000

هزینه ترجمه انگلیسی جواز كسب (انواع جواز كسب)

40000

 

توجه : در صورت نیاز به تایید مدارک توسط دادگستری و وزارت امور خارجه به هزینه های فوق هزینه تاییدات  اضافه می گردد. که به تفکیک در صفحه هزینه های تایید وزارت امور خارجه ارائه شده است

 نرخ ترجمه انگلیسی اساسنامه (هر صفحه)

60000

 نرخ ترجمه انگلیسی رزنامه رسمي (تا 10 سطر)

60000

بالای 10 سطر (هر سطر)

5000

هزینه ترجمه انگلیسی ليست بيمه (هر صفحه)

40000

هزینه ترجمه انگلیسی مدارك صادره خارج از كشور (تا 5 سطر)

50000

بالای 5 سطر (هر سطر)

5000

 

نرخ ترجمه غير رسمی به زبان انگلیسی - قيمت ها به تومان می باشد

قیمت ترجمه انگليسی ـ فارسی متون عادی (هر صفحه)

15000

تعرفه ترجمه انگليسی ـ فارسي متون تخصصی (هر صفحه)

20000

تعرفه ترجمه فارسی ـ انگليسی متون عادی (هر صفحه)

30000

هزینه ترجمه فارسی ـ انگليسی متون تخصصی (هر صفحه)

30000الي 50000   

نرخ ترجمه شفاهی (8 ساعت كاری) انگليسی

500000

قیمت ترجمه شفاهی (8 ساعت كاری) غير انگليسی

از 500 تا 1 میلیون

نرخ ترجمه انگلیسی نوار و فيلم (هر دقيقه) (حد اقل 20 دقيقه) (پياده سازی)

25000

 

نرخ ترجمه سایر زبان ها به تفکیک هر زبان بصورت مجزا در ستون سمت راست موجود است و همچنین نرخ ترجمه های تخصصی نیز بصورت کامل در سایت موجود است .

تعرفه دارالترجمه رسمی 99   هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی قیمت ترجمه رسمی مدارک سال 98  لیست قیمت خدمات دارالترجمه رسمی در سال 1398  هزینه ترجمه مدارک تحصیلی به انگلیسی هزینه ترجمه مدارک 98 لیست قیمت خدمات دارالترجمه رسمی در سال 99 تعرفه دارالترجمه رسمی 98 نرخ دارالترجمه رسمی سال 98  لیست قیمت خدمات دارالترجمه رسمی در سال 1399قیمت ترجمه غیر رسمی هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی هزینه ترجمه مدارک برای سفارت هزینه ترجمه سابقه بیمه تعرفه ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی تعرفه ترجمه رسمی 99