هزینه ترجمه متون تخصصی

هزینه ترجمه متون تخصصصی در دارالترجمه رسمی داریان

نرخ ترجمه متون انگلیسی به فارسی قیمت ترجمه تخصصی متن قیمت ترجمه مقاله قیمت ترجمه تخصصی

هزینه ترجمه متن تخصصی دارالترجمه داریان

نرخ ترجمه تخصصی  زبان های روسی ، کردی ، عربی ،انگلیسی ، فرانسه ، متون تخصصی ایتالیایی و متون تخصصی ترکی آدری و اسپانیایی  و آلمانی در این صفحه به تفکیک بیان شده است.

هزینه های ترجمه تخصصی مربوط به سال 1396 است این هزینه ها بر اساس هر صفحه متن تخصصی 250 کلمه ای می باشد 

50000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به عربی 

50000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  فارسی به فرانسه

50000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان فارسی به روسی

50000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان فارسی به کردی

25000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی اززبان  فارسی به انگلیسی

70000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به اسپانیولی

60000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ترکی آذری

60000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ترکی استامبولی

60000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به ایتالیایی

70000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فارسی به آلمانی

40000   تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان عربی به فارسی

15000   تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  انگلیسی به فارسی

60000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان  روسی به فارسی

70000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از زبان ایتالیایی به فارسی

60000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از آلمانی به فارسی

50000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از کردی به فارسی

50000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از ترکی آذری به فارسی

50000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از ترکی استامبولی به فارسی

60000  تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از اسپانیولی به فارسی

450000  تومان

90000 تومان

90000 تومان

هزینه ترجمه متون تخصصی از فرانسه به فارسی

نرخ ترجمه تخصصی زبان چینی به فارسی 

قیمت ترجمه تخصصی زبان فارسی به چینی

هزینه ترجمه تخصصی زبان های سوئدی نروژی دانمارکی و هلندی نیز بصورت زیر است.

قیمت ترجمه تخصصی هلندی به فارسی  60000 تومان و فارسی به هلندی 70000

نرخ ترجمه تخصصی سوئدی به فارسی  60000 تومان و فارسی به سوئدی 70000

نرخ ترجمه تخصصی دانمارکی به فارسی 60000 تومان 

نرخ ترجمه تخصصی نروژی به فارسی 60000 تومان

قیمت ترجمه تخصصی پرتغالی به فارسی  70000 تومان و فارسی به پرتغالی 80000

قیمت ترجمه متون تخصصی قیمت ترجمه تخصصی قیمت ترجمه مقاله قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی کلمه ای قیمت ترجمه غیر رسمی قیمت ترجمه فرانسه به فارسی قیمت ترجمه تخصصی عمران هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی هزینه ترجمه چکیده فارسی به انگلیسی ترجمه فارسی به انگلیسی قیمت هر صفحه  قیمت ترجمه غیر رسمی ترجمه فارسی به انگلیسی قیمت