اداره مترجمان رسمی مترجمین رسمی قوه قضاییه مترجمین رسمی دادگستری

اداره مترجمان رسمی

اداره امور مترجمان  رسمی قوه قضائیه مرجع کلیه امور مرتبط با ترجمه رسمی در ایران می باشد. و اداره بالا دست  و مرجع مترجمین رسمی دادگستری و مترجمین رسمی قوه قضاییه است .

که این موضوع شامل برگزاری آزمون مترجم رسمی ، صدور پروانه مترجم رسمی برای تاسیس دارالترجمه ، بازرسی و نظارت ، رسیدگی به شکایات وضع دستورالعمل های ترجمه و تعین نرخ ترجمه  می شود

اداره امور مترجمین رسمی قوه قضاییه استان تهران، تهران

آدرس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه :

تهران ، میدان حسن آباد ، ضلع شمال غربی میدان ، پشت آتش نشانی ، کوچه صدری ، پلاک 48

 

 

آدرس دادگستری برای تایید مدارک ترجمه شده