ترجمه عربی انگلیسی

ترجمه انگلیسی به عربی و ترجمه زبان عربی به زبان انگلیسی

به سایت دارالترجمه خوش آمدید

دارالترجمه داریان در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر بدون نیاز به برگرداندن به  فارسی متون مقالات نامه های  شما رامستقیما از زبان انگلیسی به زبان عربی ترجمه  می نماید . ترجمه انگلیسی به عربی توسط مترجم انگلیسی به عربی توانا و آشنا به این حوزه ترجمه انجام می شود . البته این موضوع ترجمه مستقیم عربی به انگلیسی مربوط به ترجمه های غیر رسمی است یعنی ترجمه هایی که مدرک و سند نمی باشند و مدارک رسمی انگلیسی لازم است اول توسط مترجم انگلیسی به فارسی ترجمه و سپس توسط مترجم عربی از فارسی به عربی  ترجمه شود  و این ناشی از این است که ما  در ایران مترجم رسمی انگلیسی به عربی نداریم . البته ما ترجمه رسمی عربی به انگلیسی رو هم انجام میدهیم

جهت دریافت نرخ ترجمه انگلیسی  به عربی  به صفحه هزینه های ترجمه که در زیر لینک آن آمده مراجعه فرمایید .

نرخ ترجمه عربی