روز جهانی ترجمه روز جهانی مترجم

روز جهانی ترجمه روز جهانی مترجم

این روز برابر است با هشتم مهر هر سال و به افتخار اولین مترجم انجیل نامگذاری شده .

این روز بر همه مترجمین عزیز مبارک باشد.