ترجمه رسمی سند مالكيت در دارالترجمه

ترجمه رسمی سند مالكيت به زبان انگلیسی :

سند مالكيت در صورتي كه خوانا و بدون قلم خوردگي و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرين ستون نقل و انتقال باشد، قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه است.

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر ادارت ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا باز داشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تایید است لکن کپی برابر با اصل سند مالکیت مطلقا قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی نیست .

سند بازداشتی قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه نیست

سند مالكيتي كه در تاريخ ترجمه در دادگاهها براي آزادي متهم به وثيقه گذاشته شده باشد، قابل ترجمه و تاييد در دارالترجمه نيست.

کاربر گرامی در صورت نیاز به  دانلود نمونه ترجمه شده از  سند ملک به زبان انگلیسی می توانید از این لینک دانلود کنید.

.