رزومه مترجم رسمی دارالترجمه رسمی داریان

رزومه مترجم رسمی دفتر ترجمه رسمی داریان  جناب آقای علیرضا ممدوحی

دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس زبان انگلیسی 

مترجم رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای ترجمه زبان انگلیسی و برعکس

مترجم رسمی استرالیا یا همان ناتی برای ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

مترجم شفاهی متوالی و همراه