دارالترجمه سفارت چک

دارالترجمه سفارت چک و دارالترجمه برای سفارت چک ترجمه رسمی

دارالترجمه داریان هم ترجمه زبان مدارک از چک رو انجام میدهد و هم تایید ترجمه را از سفارت چک می گیرد اگر هم آدرس سفارت چک رو در تهران می خواهید به شرح زیر است:

آدرس و شماره تماس سفارت چک در تهران / ایران             

خيابان ميرزای شيرازی خيابان حسنی شماره ۱۵

وب سایت سفارت چک در تهران:

http://www.mzv.cz/tehran

…………………………………………………………………………….

تلفن

00 42 220570454-5

فاکس

00 42 233380255

ایمیل

embircz@yahoo.com

آدرس سفارت ایران در چک

ADDRESS :NA ZATOYCE

PRAGUE 6 16000

CZECH Republic

آدرس
خيابان ميرزای شيرازی خيابان حسنی شماره ۱۵