سفارتهای اروپایی و تایید و ترجمه رسمی برای اخذ ویزا

دارالترجمه مورد تایید سفارت المان و اتریش

سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری

سفارت آذربایجان دارالترجمه آذری تایید مدارک ترجمه شده به زبان ترکی آذری  در تهران

مدارک ترجمه شده برای آدربایجان و سفارت آربایجان باید به زبان ترکی آذری ترجمه شده باشد.دارالترجمه داریان ترجمه مدارک ترکی آدری به فارسی و فارسی به ترکی آدری رو انجام می دهد .جهت تایید ترجمه آذری مدارک ترکی آذربایجانی در سفارت سفارت آذربايجان به آدرس ذیل مراجعه کنید ( آدرس سفارت آذربایجان در تهران )             

فرمانيه خيابان شهيد صالحی خيابان شهيد وطن پور شماره ۳۰

دارالترجمه سفارت کرواسی

دارالترجمه سفارت کرواسی دارالترجمه رسمی سفارت کروات

. دارالترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای کرواسی می خواهید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهد و هم تایید ترجمه های شما رو از سفارت کرواسی در تهران می گیرد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت کرواسی می روید این آدرس سفارت کرواسی در تهران است

دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه

دارالترجمه سفارت قبرس ترجمه و مترجم رسمی سفارت قبرس

اگر ترجمه ترکی برای سفارت قبرس ترک می خواهید و یا ترجمه انگلیسی برای سفارت قبرس یونانی با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت قبرس هم به شرح زیر است.

آدرس و شماره تماس سفارت قبرس در تهران / ایران           

 

قبرس

دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس

دارالترجمه رسمی سفارت سوئيس  ترجمه رسمی انگلیسی برای سویس در تهران

 دارالترجمه جهت ترجمه مدارک برای سفارت سویس نیاز دارید ؟ با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .دارالترجمه داریان ترجمه رسمی شما و هم تایید ترجمه های  شما رو در سفارت سویس در تهران انجام میدهد .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت سویس می روید این آدرس سفارت سویس در تهران است

سفارت سوئيس       

دارالترجمه سفارت دانمارک

دارالترجمه سفارت دانمارک دارالترجمه رسمی سفارت دانمارک در تهران

 دارالترجمه زبان دانمارکی یا دارالترجمه زبان انگلیسی جهت ترجمه مدارک برای سفارت  دانمارکنیاز دارید  با دارالترجمه رسمی زبان دانمارکی و انگلیسی داریان تماس بگیرید . ترجمه رسمی مدارک رو انجام می دهیم و به تایید سفارت دانمارک در تهران می رسانیم .اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت می روید این آدرس سفارت دانمارک در تهران است

دارالترجمه سفارت پرتغال رسمی

دارالترجمه سفارت پرتغال رسمی آدرس سفارت ترجمه و مترجم سفارت پرتغال

دارالترجمه سفارت پرتغال : اگر دارالترجمه برای سفارت پرتغال نیاز دارید ، دارالترجمه داریان می تواند به شما کمک کند. اگر هم آدرس سفارت پرتغال رو می خواهید در زیر قرار داده شده است.

آدرس و شماره تماس سفارت پرتغال در تهران / ایران

دروس خيابان هدايت کوچه روزبه شماره  ۱۳   

۲۵۸۳۷۶۰-۲۵۴۳۲۳۷

Portugal Embassy , Iran
+98-21-2552668

دارالترجمه سفارت یونان

دارالترجمه سفارت یونان در تهران مترجم رسمی سفارت یونان دارالترجمه رسمی به انگلیسی

دارالترجمه رسمی داریان ترجمه رسمی زبان انگلیسی برای ویزای یونان انجام میدهد هم ترجمه رسمی و هم تایید سفارت یونان را برای ترجمه شما می گیریم.با دارالترجمه داریان تماس بگیرید.آدرس سفارت یونان به شرح زیر است

 سفارت یونان

۲۰۵۰۵۳۳- ۲۰۵۳۷۸۴       

 آفريقا بلوار اسفنديار شماره 43

دارالترجمه رسمی سفارت هلند

سفارت هلند و ترجمه زبان هلندی ترجمه مدارک برای سفارت هلند

دارالترجمه مورد تایید سفارت هلند مترجم هلندی دارالترجمه رسمی هلندی در تهران تایید مدارک سفارت هلند

. اگر دنبال دفتر ترجمه رسمی جهت ترجمه مدارک برای سفارت هلند می گردید با دفتر ترجمه  رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه های شما رو از سفارت هلند در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت

دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان

دارالترجمه رسمی سفارت مجارستان در تهران مترجم سفارت مجارستان دارالترجمه مورد تایید سفارت مجارستان

. اگر دنبال دارالترجمه رسمی برای ترجمه مدارک برای سفارت مجارستان می گردید با دارالترجمه رسمی داریان تماس بگیرید .هم ترجمه رسمی شما رو انجام می دهیم و هم تایید ترجمه ها رو از سفارت مجارستان در تهران می گیریم.اگر هم شخصا جهت تایید ترجمه رسمی به سفارت مجارستان  می روید این آدرس سفارت مجارستان در تهران است